Особливості використання акредитивів у зовнішньоторговельних операціях підприємств України

Імпортні операції

Акредитив, по суті, є обіцянкою банку, який відкрив його, виплатити бенефіціарові (експортерові) за рахунок свого клієнта (імпортера) встановлену суму в узгодженій валюті, якщо експортер надасть в установлений час перед­бачені в акредитиві документи, які підтверджують відван­таження товару.

Застосування документарного акредитива у зовніш­ньоторгових угодах зумовлено:

1) взаємною недовірою контрагентів. Продавець ризи­кує тим, що його товар не буде оплачений, тоді як для по­купця існує ризик неотримання товару, і він ризикує здійснювати передплату, не будучи впевненим, що товар відвантажено;

2) прагненням отримати додаткові гарантії за рахунок участі в угоді третьої сторони — банку. Акредитив надає експортерові гарантії практично в тому ж обсязі, що й пе­редоплата. Експортер прагне внести в договір купівлі-продажу умову про оплату на основі акредитива, якщо він не­достатньо знайомий з імпортером і не впевнений в його платіжній спроможності.

За бажанням партнерів до акредитива українського банку може бути додане підтвердження першокласного західного банку. Підтвердивши акредитив, іноземний банк бере на себе зобов'язання, аналогічні зобов'язанням українського банку, що дає експортерові подвійну гаран­тію оплати.

Здійснення розрахунків у формі документарного акре­дитива регулюється положеннями «Уніфікованих правил і звичаїв для документарних акредитивів» в редакції 1993 р. (публікація Міжнародної торгової палати №500).

Для відкриття акредитива клієнту банку необхідно:

1) мати на власному поточному валютному рахунку кошти, необхідні для виставлення акредитива і покриття банківських комісій, які повинні бути сплачені за умова­ми контракту. Якщо у клієнта на час відкриття акредити­ва недостатньо власних коштів, він може відкрити акреди­тив під кредит або кредитну лінію банку. Якщо клієнт є акціонером банку, то банк може відкрити йому акредитив під заставу акцій;

2) подати в банк заяву на відкриття акредитива у двох примірниках, засвідчених підписами двох уповноважених осіб і печаткою організації. Форма заяви може самостійно коригуватися банками (с.123).

3) пред'явити в банк копію відповідного контракту що­до імпорту.

Через складність розрахунків у формі акредитива доцільно ще до підписання контракту проконсультуватися у відділі документарних операцій банку, спеціалісти якого допоможуть вибрати перелік документів, який зміг би максимально захистити клієнта від несумлінного вико­нання експортером контрактних зобов'язань, передбачити участь таких банків, комісії яких будуть мінімальні, а практика роботи відповідає міжнародним стандартам.За відсутності зауважень банку повідомлення про відкриття акредитива протягом 2 робочих днів відправля­ють іноземному банку системою СВІФТ або телексом.

У процесі виконання угоди може виявитися, що контр-агент-експортер з певних причин не може прийняти якусь умову, вказану покупцем у тексті акредитива. Наприклад, він не може виконати відвантаження у встановлений термін або міг би відвантажити іншу продукцію, ніж та, що вказана в акредитиві, чи не може пред'явити доку­мент. У такому разі імпортерові необхідно подати в банк підписану уповноваженими особами і завірену печаткою організації покупця (клієнта банку) заяву на зміну акреди­тива.

Акредитив є дуже гнучкою формою розрахунків — будь-які його умови можуть бути оперативно змінені. Вод­ночас потрібно мати на увазі, що деякі зміни, які погіршу­ють умови для експортера (зменшення суми акредитива, скорочення терміну його дії, перенесення дати останнього відвантаження на більш ранній термін тощо) можуть бути внесені в акредитив тільки за згодою експортера. Тому, щоб уникнути будь-яких затримок і труднощів під час ви­конання акредитивної угоди, доцільно досягти поперед­ньої згоди з іноземною стороною.

Експортні операції

Складання зовнішньоекономічного контракту з вико­ристанням акредитива. Перед початком переговорів із за­рубіжним покупцем доречно проконсультуватися у банку щодо того, яку форму розрахунків вигідніше обрати в кож­ному конкретному випадку.

Зовнішньоекономічні контракти складаються згідно з «Положенням про форму зовнішньоекономічних дого­ворів (контрактів)» від 5 жовтня 1995 року (№75) Мініс­терства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі Ук­раїни, а також постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 липня 1995 року (№444) «Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів)».При складанні контракту з оплатою акредитивом в пункті «Умови платежу» необхідно зазначити, що оплата здійснюється шляхом відкриття невідзивного документар­ного акредитива. Одночасно слід вказати:

1. Термін виставлення акредитива. Наприклад, «ак­редитив повинен бути виставлений протягом___днів з дати підписання контракту» або «акредитив повинен бути виставлений не пізніше ___ днів з дати підписання кон­тракту».

2. Підтвердженим чи не підтвердженим є акредитив. У разі необхідності підтвердження окремого банку потрібно вказати його.

3. Спосіб оплати за акредитивом. Може здійснюватися шляхом «платежу за пред'явленням» або «з розстрочкою платежу».

4. Банк, який оплачуватиме за акредитивом. Це може бути якийсь із вітчизняних банків, підтверджуючий банк або банк бенефіціара.

5. Дату закінчення акредитива, її потрібно точно виз­начити. Якщо виплата за акредитивом здійснюється в іно­земному банку, то потрібен певний час на пересилання до­кументів після відвантаження товару. Термін дії акреди­тива розраховується так: дата останнього терміну відван­таження плюс 14 днів. Ця дата і буде терміном закінчення дії акредитива.

6. Суму акредитива. Якщо акредитив покриває не всю вартість контракту, а тільки його частину, то в контракті доцільно це зазначити. Наприклад, «акредитив відкри­вається на 50 відсотків вартості контракту».

7. Перелік документів, необхідних для відкриття ак­редитива. Занадто великий перелік може затримати пе­ревірку документів і оплату акредитива. Як правило, для відкриття акредитива необхідні такі документи: інвойс; транспортний документ; митна декларація (копія); сер­тифікат якості, якщо необхідно перевірити якість товару; акт прийому-передачі на випадок домовленості сторін.

8. Платника комісії за акредитивом. На території Ук­раїни комісії платить покупець, а за її межами — прода­вець. Оплата комісій підтверджуючого банку обгово­рюється додатково.

9. Мову, якою повинні бути складені документи. Зміни умов акредитива. Отримавши текст акредитива, експортер повинен перевірити відповідність його умов умовам контракту. За відсутності заперечень щодо акреди­тива він подає в український банк письмову згоду про його прийняття, завірену уповноваженими особами.

Якщо в експортера виникли заперечення з приводу умов акредитива, він може подати в український банк за­яву, в якій вказує, що даний акредитив буде прийнятий ним тільки після внесення в його зміст змін (вони повинні обов'язково відповідати укладеному контракту).

Порядок оформлення документів за акредитивом. При поданні в банк документів за акредитивом експортер пови­нен чітко дотримуватись усіх вимог акредитива, особливо щодо найменувань організацій і назв документів. Потрібно уважно перенести опис товару, використаний в тексті ак­редитива, позначити найменування та адреси організації експортера як бенефіціара за акредитивом і контрагента — наказодавця. Транспортні документи повинні бути дато­вані та підписані перевізником.

Зміст інших документів не повинен суперечити один одному (при цьому потрібно враховувати, що банки пе­ревірятимуть їх тільки за зовнішніми ознаками, тобто на підставі тексту акредитива, не контролюючи виконання вимог відповідного зовнішньоторговельного контракту).

Особливу увагу потрібно звернути на дотримання терміну дії акредитива. Документи повинні бути надані до закінчення встановленого терміну і за місцем закінчення акредитива (воно, як правило, визначається разом з датою закінчення). Якщо акредитив закінчується в іноземному банку, необхідно пред'явити документи в банк раніше, тобто з урахуванням часу на їх пересилання. В умовах ак­редитива може фігурувати поняття «дата останнього відвантаження». Відповідно транспортні відвантажні доку­менти повинні бути вписані не пізніше обумовленої дати.

Якщо умовами акредитива вимагається пред'явлення страхового документа, необхідно проконтролювати відпо­відність між документом, ризиками, що покриваються, та умовами акредитива. Страховий документ повинен бути виписаний не пізніше дати відвантажного документа і, як правило, на суму в розмірі 110% від суми рахунків-фактур.

Усі ці документи вносять в текст додаткових формулю­вань, якщо того вимагають умови акредитива (наприклад, посилання на будь-який документ чи ліцензію, номер акре­дитива та ін.). Адже як для імпортера, так і для банку, що виставив за його дорученням акредитив, наявність в доку­ментах хоча б однієї невідповідності умовам акредитива є до­статньою підставою для відмови в безумовній виплаті коштів за акредитивом. Тому комплект документів, що цілком відповідає вимогам акредитива, є надійною гарантією повно­го і своєчасного отримання коштів за експортною угодою. За таких умов експортер не залежить від бажання контрагента-імпортера платити чи не платити за доставлену продукцію, оскільки з моменту прийняття документів зобов'язання про їх оплату цілком перебирає на себе банк-емітент.

Обов'язки сторін, у тому числі фінансові, щодо відпо­відальності за акредитивною міжнародною торговельною угодою врегульовуються у торговельному контракті, але найпізніше - - при відкритті акредитива (авізуванні). Співвідношення їх залежить від стану експортера й імпор­тера на ринку, а також від інтересів банків-учасників.

Деякі кредитні установи використовують іноді нестан­дартні умови банків західноєвропейських країн:

Таблиця. Витрати (умови), пов'язані з акредитивом

Витрати за імпортними акредитивами Розмір (сума)
Збір за відкриття 2%
Збір за безвідзивність max 1% в місяць
Попереднє авізування акредитивів 60 EUR
Збір за зміни 60 EUR
Збір за діловодство 3%
Акцептний збір за акцептних акредитивів 1,5% в місяць
Збір за відстрочку платежу тощо 1,5% в місяць

Ставки комісій за акредитивними операціями в ко­мерційних банках України різняться

Таблиця Ставки комісій за акредитивними операціям


9567861833213583.html
9567899247808241.html

9567861833213583.html
9567899247808241.html
    PR.RU™